ReadyPlanet.com
dot
dot
Menu
dot
bulletQuilter's room
bulletเว็บบอร์ด
bulletวิธีการชำระเงิน
dot
เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletQuiltscorner
bulletVanidaquilts
bulletJinnyquilt
bulletwww.janome-thailand.com
bulletJunequilt
bulletSoftquilt
bulletPretty quilt
bulletHomeofquilt
bulletYesiquilt
bulletNaradacrafts
bulletmagicquilt
bulletlovely-quilts
bulletallaboutquilt
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


KLL Quilt


Visa

 

วีซ่าคืออะไร?

วีซ่า เป็นหลักการเดียวกันของนานาประเทศทั่วโลกที่ได้ถือปฏิบัติร่วมกันว่า ก่อนที่คนของประเทศหนึ่งจะเดินทางไปยังอีกประเทศหนึ่ง บุคคลที่จะเดินทางไปประเทศอื่นจะต้องขอวีซ่า เพื่อเข้าประเทศจากสถานฑูตของประเทศที่จะเดินทางไปเสียก่อน ซึ่งปลายทางของแต่ละประเทศก็จะมีเงื่อนไขและเอกสารหลักฐานประกอบการขอวีซ่าที่แตกต่างกันไป เมื่่อได้รับอนุญาตแล้วก็จะได้รับประทับตราวีซ่าหรือติดเป็นสติ๊กเกอร์ให้ในหนังสือเดินทาง ดังนั้น วีซ่า คือ หลักฐานการอนุญาตให้บุคคลประเทศอื่นเข้าประเทศที่ทำเป็นรอยตราประทับ หรือเป็นแผ่นกระดาษ หรือเป็นสติ๊กเกอร์ติดอยู่ในหนังสือเดินทาง

    รายละเอียดเอกสารที่ใช้ในการขอยื่นวีซ่าแต่ละประเภท มีดังนี้    

วีซ่าถาวรคู่หมั้น-แต่งงาน-ติดตามคู่สมรส

 1. หนังสือการขอใบรับรองความเป็นโสด และใบสำคัญแสดงการหย่า(ในกรณีที่ผู้สมรสเคยจดทะเบียน) พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาไทย และต้องมีการรับรองโดยกรมการกงสุล 
 2. การจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในไทย 3-5 วัน 
 3. การยื่นขอวีซ่าแต่งงาน แบบเร่งด่วน 
 4. การเตรียมเอกสารของทั้งคู่ เช่น บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของเรา สำเนาหนังสือเดินทางของคู่สมรส 
 5. เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ของผู้ขอวีซ่า 
 6. ใบรับรองการเรียนภาษาก่อนการขอวีซ่า(ในบางประเทศ เช่น เยอรมัน) 
 7. การตรวจสุขภาพ และประวัติอาชญากร 
 8. การยื่นขอวีซ่าให้บุตรติดตามไปด้วย 

 วีซ่าท่องเที่ยว

 1. หนังสือเดินทาง / Passport 
 2. ใบคำร้องการขอวีซ่า (กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมเซ็นชื่อ) / Application Form
 3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน / Photo 
 4. สำเนาบัตรประชาชนหรือสูติบัตร (สำหรับเด็กที่ยังมีอายุไม่ถึง15ปีหรือยังไม่มี บัตรประชาชน) / Identity card or Birth Certificate 
 5. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล / Certificate of Name Chang or Certificate of Last Name >
 6. สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าที่ระบุเลขที่บ้าน และหน้าที่ระบุชื่อท่านในทะเบียนบ้าน) / Resident Registration 
 7. สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า / Certificate Marriage or Certificate of Divorce กรณีคู่สมรสไม่ได้จดทะเบียนสมรส แต่ถ้ามีบุตรด้วยให้แสดงสูติบัตรของบุตรด้วย
 8. เอกสารการทำงาน หรือเอกสารทางธุรกิจ / Certificate of employee or Certificate of commercial
 9. เอกสารทางการเงิน / Financial Evidence 
 10. หนังสือเชิญ / Invitation Letter

 วีซ่าประเภทเยี่ยมเยียน/มีผู้เชิญ ต้องมีเอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าเพิ่มเติมดังนี้

 1. สำเนาพาสปอร์ตของผู้เชิญ 
 2. สำเนา เอกสารแสดงทรัพย์สินของผู้เชิญ 
 3. สำเนาเอกสารการเสียภาษีปีล่าสุด
 4. เอกสารทางการเงินย้อนหลัง 6 เดือน 
 5. เอกสารทางการทำงานของผู้นั้น 
 6. เอกสารการหย่าร้าง (ในกรณีผู้เชิญเคยมีการสมรส) 
 7. เอกสารแสดงที่พักของผู้เชิญ (ควรมีรูปถ่ายของสถานที่พักแนบมาด้วย) 
 8. จดหมายเชิญ (อธิบายถึงความสัมพันธ์ของผู้เชิญ ในกรณีที่การันตี และออกค่าใช้จ่ายในเรื่อง ค่าที่พัก ตั๋วเครื่องบิน หรือค่าใช้จ่ายระหว่างเดินทาง ให้ทางผู้การันตีแจ้งมาด้วย) 
 9. เอกสารที่ยืนยันความสัมพันธ์ของผู้ถูกเชิญ เช่น รูปถ่าย อีเมล์ เอกสารการส่งเิงิน หรือ อื่นๆ

 กลุ่มประเทศที่ผู้เดินทางสัญชาิติไทย ไม่ต้องขอวีซ่า

 สำหรับบางประเทศนั้น ประเทศไทยได้ทำข้อตกลง ยกเว้นวีซ่าให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย เพื่อให้เดินทางไปมาได้สะดวก โดยสามารถเดินทางไปประเทศนั้น ๆ ได้โดยใช้เพียงพาสสปอร์ต ไม่ต้องขอวีซ่า แค่ไปประทับตราเป็นหลักฐานการเข้าประเทศ ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งกำหนดระยะเวลาในการพัอยู่ในประเทศแตกต่างกันออกไป ดังนี้

⇒  พำนักได้ไม่เกิน 90 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา

           

    เกาหลีใต้              ชิลี               บราซิล              เปรู            อาร์เจนติน่า        เอกวาดอร์

⇒  พำนักได้ไม่เกิน 30 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา

            

   มองโกเลีย          มัลดีฟส์            มาเก๊า            มาเลเซีย            รัสเซีย             ลาว

          

    เวียดนาม          สิงคโปร์        อินโดนีเซีย        แอฟริกาใต้         ฮ่องกง           เซเซลส์

       ตุรกี

⇒  พำนักได้ไม่เกิน 21 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา

    ฟิลิปปินส์

⇒  พำนักได้ไม่เกิน 15 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา

     บาห์เรน

⇒  พำนักได้ไม่เกิน 14 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา

    

      บรูไน              อิหร่าน            กัมพูชา

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากสำนักตรวจคนเข้าเมือง ซอยสวนพลู ถนนสาธรใต้ กรุงเทพฯ 10120

โทร 02-2873101-10 หรือ http://www.immigration.go.th/

กลุ่มประเทศแชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa)

การขอวีซ่าเข้าประเทศยุโรปนั้น ได้รับการยกเว้น ซึ่งเป็นการตกลงกันของประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ในยุโรป เพื่อให้สะดวกต่อการเดินทางเข้าออกระหว่างกัน โดยมีประเทศที่ทำข้อตกลงไม่ต้องวีซ่าร่วมกัน 26 ประเทศ ทำการตกลงกันโดยการออกวีซ่าพิเศษที่มีชื่อว่า Schengen Visa (เชงเก้นวีซ่า) เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ ในการเดินทางเข้ายุโรป ซึ่งคนไทยก็มีสิทธิ์ขอวีซ่าชนิดนี้ Schengen Visa เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางไปเที่ยวยุโรป หลายประเทศต่อเนื่องกันในทริปเดียว โดยสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่า แบบเดินทางเข้า - ออกครั้งเดียว หรือเดินทางเข้า - ออกหลายครั้งก็ได้ แต่ทั้งนี้รวมเวลาที่พำนักทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มสัญญาเชงเก็น

การทำ Schengen Visa จะทำให้นักท่องเที่ยวไม่ต้องเสียเวลายื่นวีซ่าขอเข้าประเทศ กับทุกๆ ประเทศที่จะเดินทางเข้าไปเที่ยว มีเพียง Schengen Visa ก็สามารถเข้าได้ทุกประเทศที่เป็นสมาชิก Schengen  สำหรับการยื่นคำร้องขอ Schengen Visa นั้นจะต้องไปขอที่สถานทูตของประเทศที่จะไปพักนักอยู่นานที่สุด แต่หากไม่สามารถระบุได้ชัดเจน ก็ต้องไปขอที่สถานฑูตที่จะเดินทางเข้าไปเป็นประเทศแรก (ตัวอย่างเช่น เดินทางไป อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส ประเทศที่จะออก Schengen Visa ให้คือ ประเทศ อิตาลี)

ประเทศยุโรป ที่สามารถใช้ Schengen Visa

          

        กรีซ             เดนมาร์ก          นอร์เวย์        เนเธอร์แลนด์       เบลเยี่ยม          ฝรั่งเศส

          

     ฟินแลนด์         เยอรมนี             สเปน              สวีเดน          ออสเตรีย           อิตาลี

          

      ไอซ์แลนด์       ลักเซมเบิร์ก       โปรตุเกส         เอสโตเนีย           ลัตเวีย           ลิทัวเนีย
          
      ฮังการี            มอลตา          โปแลนด์           สโลวีเนีย        สโลวาเกีย     สาธารณะรัฐเช็ก
  
สวิสเซอร์แลนด์     โมนาโก
 
ประเภทขอวีซ่าเชงเก้น (Categories)

ประเภท A : เป็นวีซ่าทรานซิท กรณีที่เดินทางทางอากาศ และมีการ stop-over หรือ แวะ ในประเทศที่เป็นเชงเก้น ในระหว่างการเดินทางระหว่างประเทศหนึ่ง ไป อีกประเทศหนึ่ง แต่ถ้าไม่ได้ออกนอกสนามบิน ก็ไม่ต้องขอวีซ่าประเภทนี้

ประเภท B : เป็นวีซ่าทรานซิท  เช่นกัน คล้ายกับประเภท A แต่ ประเภท B เป็นวีซ่าที่มีอายุไม่เกิน 5 วัน สำหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ต ที่ไม่ได้เป็น visa-free สำหรับประเทศปลายทาง (ที่ไม่ใช้เชงเก้น) เช่น คนไทย จะเดินทางไป สหรัฐอเมริกา ต้องมีวีซ่าอเมริกา กรณีนี้ หากจะแวะ”ผ่าน” ยุโรป สามารถขอวีซ่าประเภทนี้ได้ แต่ได้ไม่เกินครั้งละ 5 วันเท่านั้น

ประเภท C : short-term stay visa วีซ่าเพื่อการพำนักระยะสั้น ส่วนใหญ่แล้ว จะขอเป็นวีซ่าประเภทนี้กัน รวมถึงการเดินทางมาท่องเที่ยวด้วย และวีซ่าประเภทนี้ เราไม่สามารถอยู่ใน EU ได้เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลารวมครึ่งปี (เช่น อาจจะมาหลายครั้งภายใน 6  เดือน สมมตินะ สมมติ ครั้งแรกอยู่ 30 วัน ครั้งสองอยู่ 30 วัน ครั้งที่สาม ถ้ายังอยู่ในระยะหกเดือน ไม่สามารถขอวีซ่าเกิน 30 วันแล้ว เพราะนั่นจะทำให้รวมกันแล้วเกิน 90 วันภายใน 6 เดือน)

ประเภท D : วีซ่าประเภทนี้ ใช้เข้าได้เฉพาะประเทศที่คุณขอไปเท่านั้น เช่นขอที่สถานฑูตเบลเยี่ยม วีซ่านักเรียน เค้าก็อาจจะให้ type D มา คือต้องเข้าเฉพาะเบลเยี่ยม และห้ามออกไปประเทศอื่น จนกว่าจะไปทำเรื่องขอ ID นักเรียนที่เบลเยี่ยมซะก่อน (คือมาถึงที่เบลเยี่ยมแล้ว ให้รีบไปทำเรื่องเลย) พอได้ ID นี้แล้วถึงสามารถเดินทางไปประเทศในกลุ่มเชงเก้นประเทศอื่นได้

 

 

 

   

 บริษัท เค ไลน์ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 33/115 เขต :  บางรัก แขวง : สุริยวงศ์
จังหวัด : กรุงเทพฯ      รหัสไปรษณีย์ : 10500
เบอร์โทร :  02-2670768-74     
อีเมล : travel@th.klinelogistic.com
เว็บไซต์ : www.klinetravel.asia